KVKK BİLDİRİMİ

Değerli misafirlerimiz,

Natur Garden Otel olarak, siz değerli misafirlerimizin kişisel verilerinin öneminin farkındayız; bundan dolayı kişisel verilerinizi yetkisiz erişimlerden korumak amacıyla, yüksek güvenlik tedbirleri almaktayız. Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması amacıyla kişisel verileriniz ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekillerde işlemekteyiz.

Veri sorumlusunun kimliği;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Top Turizm ve Yatırım A.Ş. (“Şirket”) “veri sorumlusu” sıfatına haizdir.

KVKK madde 10’da yer alan, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ile KVKK madde 11’de yer alan, “ İlgili Kişinin Hakları” kapsamında; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve sahip olunan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatımız ile misafirlerimize, ziyaretçilerimize, iş ortaklarımıza aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirme gayesi ile hazırlanmış olan işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimiz, misafirlerinin bu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek kişisel verilerini öncelikle sözleşmelerin kurulması aşamasında işlemektedir.  Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve banka hesap bilgileri ile tesis içerisinde misafirlerimizin genel güvenliği için 24 saat görüntü kaydı alan kamera kayıtları ile sınırlı olup bu veriler açık rıza kapsamında veya ilgili sözleşmenin kurulmasının ve ifasının sağlanması veya kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. Kişisel verileriniz özellikle hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme yönetimi, muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve güvenlik amaçlarıyla saklanmaktadır ve bu kapsamda işlenen kişisel veriler ticari ilişkiye dayanak sözleşmenin bitiminden sonra eğer saklanmalarında herhangi bir meşru amaç bulunmuyorsa silinir veya imha edilirler. Ancak, olası ticari uyuşmazlıklar kapsamında Şirketimizin ispat aracı olarak saklaması gerekebilecek nitelikteki veriler kanuni dava zamanaşımı süreleri boyunca Şirketimiz tarafından saklanacaktır.

Şirketimiz tesislerine misafir olarak giriş yapan gerçek kişilerin kimlik bilgileri, tesislere giriş-çıkış saatleri, araç plakaları, ziyaret amaçları ve ziyaret ettikleri kişilerin isimleri ile güvenlik kameralarında yer alan görüntü kayıtları Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması, hem Şirketimizin, hem de misafirlerimizin güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin güvenle misafirlerine hizmet verebilmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca tesislerin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla da işlenmektedir ve mevzuat ile uyumlu biçimde gerekli olan süreyle kısmen yazılı, kısmen elektronik ve dijital ortamda saklanmaktadır. Bu kapsamda toplanan kişisel veriler, sayılan amaçların dışında kullanılmamaktadır.

Şirketimiz kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet sözleşmesinin kurulmasının ve devamının sağlanması ve meşru menfaatlerin korunması hukuki sebepleriyle misafirleri tarafından internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, telefon numarası, e-mail adresi, doğum tarihi ve diğer nüfus bilgileri, işyeri bilgisi, kontak kişisi bilgileri, kredi kartı bilgileri ile internet sitesi tarafından otomatik olarak toplanabilecek trafik bilgileri gibi kişisel veri niteliğindeki bilgileri toplamakta ve bunların bir kısmını yalnızca fiziki ortamda, bir kısmını sosyal medya mecralarında, bazılarını ise hem fiziki, hem de dijital ortamda muhafaza etmektedir.

Şirketimiz tarafından internet sitesi üzerinden paylaşılan ve yukarıda belirtilen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirketimizce her türlü idari ve teknik tedbir alınmaktadır. Şirketimiz internet sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Sitemiz üzerinden hizmet alınmasına, rezervasyon yapılmasına ve sözleşme kurulmasına olanak sağlamak, satın alınan veya talep edilen hizmetlerimizle ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,
 • Hizmetlerimizle ve sitemizle ilgili sorulara yanıt vermek,
 • İnternet sitesini ziyaret eden misafirimizin onayı halinde, misafirimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz reklam, çekiliş, tanıtım, duyuru ve kampanyalara ilişkin bilgileri göndermek, bu kapsamda ürün tercihlerini belirleyerek yalnızca misafirimizi ilgilendirebilecek içeriklerin ulaşması amacıyla analiz yapmak,
 • Veri analizi, güvenlik, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
 • Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.

Ayrıca, toplanan kişisel verileriniz, hukuki ve ticari güvenliğin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait tesislerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikaları yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılır?

Şirket nezdinde saklanan tüm kişisel verilerinize ancak Şirket içerisinde belirlenmiş, erişim izni olan personel ve yöneticiler tarafından ulaşılabilir. Şirket nezdindeki kişisel verileriniz, erişim izni olanlar tarafından dahi mutlak gereklilik olmadığı müddetçe kopyalanamaz. Şirketimiz elinde bulundurduğu kişisel verilerinizin güvenliğini temin amacıyla, server odalarının ve kişisel verilerin bulunduğu diğer yerlerin fiziki güvenliğini ve buralara erişimi sürekli olarak denetlemektedir. Yetkisiz personelin kişisel verilerinize ulaşmasını engelleyecek her türlü idari ve teknik önlem Şirketimiz tarafından alınmakta, şirket için kişisel verilere ilişkin duyarlılığın artırılması için tüm kilit personel eğitime tabi tutulmaktadır. Şirketimiz elinde bulundurduğu kişisel verilerinizi KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen haller dışında üçüncü kişilere aktarmaz. Şirketimizin bu kapsamda yapacağı veri aktarımları yurt dışındakiler de dahil iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, denetim firmaları, sigorta acenteleri, avukat ve muhasebeciler, bankalar ve kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlıdır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, mail adresi yazalım adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak www.naturgardenhotel.com adresinde yer alan başvuru formu kullanılarak;

 • Unvan/Adres adresine ıslak imzalı dilekçe ile şahsen başvurularak veya bu adrese noter vasıtasıyla gönderilerek,
 • Kayıtlı Elektronik Posta Yolu info@naturgardenhotel.com mail adresine mail ile iletilerek kullanabilirsiniz.

Gönderilecek başvurularınızın yukarıda belirtilen adreslere, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” açıklaması ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.  Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Şirketimiz ilgili mevzuatta yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

İletişim