Powiadomienie o RODO

Szanowni Goście
Jako Natur Garden Hotel jesteśmy świadomi znaczenia danych osobowych naszych cenionych gości, dlatego podejmujemy wysokie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. W celu ochrony podstawowych praw i wolności, w szczególności prywatności życia prywatnego, przetwarzamy dane osobowe w ramach ograniczeń określonych w ustawie nr 6698 o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych wydanych zgodnie z tą ustawą i innymi odpowiednimi przepisami.
Tożsamość administratora danych;
Zgodnie z ustawą nr 6698 o ochronie danych osobowych, Top Turizm ve Yatırım A.Ş. („Spółka”) posiada tytuł „administratora danych”.
W ramach „Obowiązku ujawnienia danych przez administratora danych”, o którym mowa w art. 10 LPPD oraz „Praw osoby, której dane dotyczą”, o których mowa w art. 11 LPPD, chcielibyśmy poinformować Cię o celu, w jakim Twoje dane osobowe będą przetwarzane, komu i w jakim celu Twoje przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane, o sposobie i przyczynie prawnej gromadzenia Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach, za pomocą niniejszego „Tekstu ujawnienia i zgody na ochronę danych osobowych” przygotowanego w celu wypełnienia naszego obowiązku informowania naszych gości, odwiedzających i partnerów biznesowych jako administratora danych.
1 Gromadzenie, przetwarzanie i cele przetwarzania danych osobowych
Nasza firma przetwarza dane osobowe swoich gości, które zostaną określone w niniejszym tekście wyjaśniającym, przede wszystkim podczas zawierania umów. Dane osobowe przetwarzane w tym zakresie ograniczają się do danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych i informacji o koncie bankowym oraz zapisów z kamer, które wykonują całodobowe nagrania wideo w celu zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa naszych gości w obiekcie, a dane te są przetwarzane w ramach wyraźnej zgody lub na podstawie przyczyn prawnych w celu zawarcia i wykonania odpowiedniej umowy lub wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane osobowe użytkownika są przechowywane w szczególności w celu realizacji procesów zamawiania usług, zarządzania umowami, realizacji transakcji księgowych i celów bezpieczeństwa, a dane osobowe przetwarzane w tym kontekście są usuwane lub niszczone po zakończeniu umowy opartej na relacjach handlowych, jeśli nie ma uzasadnionego celu ich przechowywania. Jednakże dane, które nasza Spółka może przechowywać jako środek dowodowy w ramach ewentualnych sporów handlowych, będą przechowywane przez naszą Spółkę przez ustawowy okres przedawnienia sporów.
Dane identyfikacyjne rzeczywistych osób, które wchodzą do obiektów naszej Spółki jako goście, godziny wejścia i wyjścia z obiektów, tablice rejestracyjne pojazdów, cel wizyty, imiona i nazwiska odwiedzanych osób oraz zapisy obrazu z kamer bezpieczeństwa są przetwarzane ze względów prawnych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej Spółki, zapewnienia bezpieczeństwa zarówno naszej Spółki, jak i naszych gości oraz zapewnienia, że nasza Spółka może bezpiecznie obsługiwać naszych gości. Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i pracowników oraz są przechowywane częściowo w formie pisemnej, częściowo na nośnikach elektronicznych i cyfrowych przez wymagany okres zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe gromadzone w tym kontekście nie są wykorzystywane do celów innych niż wymienione.
Nasza firma gromadzi dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia i inne informacje identyfikacyjne, informacje o miejscu pracy, informacje o osobie kontaktowej, informacje o karcie kredytowej i informacje o ruchu, które mogą być gromadzone automatycznie przez stronę internetową, które są udostępniane przez gości za pośrednictwem strony internetowej z przyczyn prawnych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, zapewnienia ustanowienia i kontynuacji umowy o świadczenie usług oraz ochrony uzasadnionych interesów, i przechowuje niektóre z nich tylko w środowisku fizycznym, niektóre w kanałach mediów społecznościowych, a niektóre zarówno w środowisku fizycznym, jak i cyfrowym.
Nasza Spółka podejmuje wszelkiego rodzaju środki administracyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyżej wymienionych danych udostępnianych przez naszą Spółkę za pośrednictwem strony internetowej. Wszystkie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej naszej Spółki są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach określonych poniżej:

– Zapewnienie możliwości otrzymywania usług, dokonywania rezerwacji i zawierania umów za pośrednictwem naszej witryny, w celu prowadzenia działań związanych z obsługą klienta w odniesieniu do naszych usług zakupionych lub zamówionych,
– Odpowiadanie na pytania dotyczące naszych usług i naszej strony internetowej,
– W przypadku wyrażenia zgody przez naszego gościa odwiedzającego stronę internetową, w celu wysyłania informacji o reklamach, loteriach, promocjach, ogłoszeniach i kampaniach, które naszym zdaniem mogą zainteresować naszego gościa, w celu określenia preferencji produktowych w tym kontekście oraz dokonywania analiz w celu dotarcia wyłącznie do treści, które mogą zainteresować naszego gościa,
– Działania mające na celu poprawę funkcjonalności naszej strony internetowej, takie jak analiza danych, bezpieczeństwo, testowanie, rozwój, ulepszanie lub zmiana naszych usług, identyfikacja trendów użytkowania,
– W celu realizacji działań związanych z księgowością, fakturowaniem, uzgadnianiem i windykacją.
Ponadto zebrane dane osobowe będą przetwarzane w ramach warunków i celów przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 i 6 ustawy KVK w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i handlowego (operacje administracyjne w zakresie komunikacji prowadzonej przez naszą Spółkę, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i nadzoru nad obiektami należącymi do Spółki, procesy oceny partnerów biznesowych / klientów / dostawców (upoważnionych lub pracowników), proces zgodności z prawem, sprawy finansowe itp.), określanie i wdrażanie strategii handlowych i biznesowych naszej Spółki oraz zapewnienie realizacji polityki kadrowej naszej Spółki.
2) Komu i w jakim celu przekazywane są przetwarzane dane osobowe?
Dostęp do wszystkich danych osobowych przechowywanych przez Spółkę mają wyłącznie pracownicy i menedżerowie Spółki posiadający uprawnienia dostępu. Dane osobowe użytkownika przechowywane przez Spółkę nie mogą być kopiowane nawet przez osoby posiadające uprawnienia dostępu, chyba że istnieje bezwzględna konieczność. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych przez Spółkę, Spółka stale monitoruje fizyczne bezpieczeństwo serwerowni i innych miejsc, w których znajdują się dane osobowe oraz dostęp do tych miejsc. Nasza firma podejmuje wszelkiego rodzaju środki administracyjne i techniczne w celu uniemożliwienia nieupoważnionemu personelowi dostępu do danych osobowych użytkownika, a wszyscy kluczowi pracownicy są przeszkoleni w celu zwiększenia wrażliwości firmy w zakresie danych osobowych. Nasza firma nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 8 i 9 KVKK. Przekazywanie danych przez naszą firmę w tym zakresie jest ograniczone do partnerów biznesowych, w tym zagranicznych, dostawców, udziałowców, prawnie upoważnionych instytucji publicznych i osób prywatnych, firm audytorskich, agencji ubezpieczeniowych, prawników i księgowych, banków oraz instytucji i organizacji publicznych.

3 Metoda i podstawy prawne gromadzenia danych osobowych
Dane osobowe użytkownika są pozyskiwane za pomocą wszelkiego rodzaju ustnych, pisemnych lub elektronicznych środków przekazu w celu dostarczania produktów i usług oferowanych przez Spółkę zgodnie z wyżej wymienionymi celami w określonych ramach prawnych i w tym kontekście, aby nasza Spółka mogła wypełniać swoje zobowiązania umowne i prawne w sposób kompletny i dokładny. Dane osobowe użytkownika zebrane z tych powodów prawnych mogą być również przetwarzane i przekazywane w celach określonych w art. (1) i (2) niniejszego tekstu w zakresie warunków i celów przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 i 6 ustawy KVK.
4 Prawa właściciela danych osobowych wymienione w art. 11 ustawy KVK
Jako właściciele danych osobowych, jeśli prześlą Państwo do naszej Spółki swoje żądania dotyczące swoich praw w sposób określony poniżej w niniejszym tekście wyjaśniającym, nasza Spółka zrealizuje żądanie bezpłatnie najpóźniej w ciągu trzydziestu dni, w zależności od charakteru żądania. Jeśli jednak Rada Ochrony Danych Osobowych przewiduje opłatę, zostanie ona naliczona zgodnie z taryfą określoną przez naszą Spółkę. W tym kontekście właściciele danych osobowych;
– Dowiedzieć się, czy dane osobowe są przetwarzane, czy nie,
– Żądać informacji, czy dane osobowe zostały przetworzone,
– poznać cel przetwarzania danych osobowych i dowiedzieć się, czy są one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
– poznanie osób trzecich, którym dane osobowe są przekazywane w kraju lub za granicą,
– żądania korekty danych osobowych w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego przetwarzania oraz żądania powiadomienia stron trzecich, którym przekazywane są dane osobowe, o transakcji dokonanej w tym zakresie,
– Mimo że dane osobowe zostały przetworzone zgodnie z przepisami ustawy KVK i innych właściwych przepisów prawa, do żądania usunięcia lub zniszczenia danych osobowych w przypadku ustania przyczyn wymagających ich przetwarzania oraz do żądania powiadomienia o transakcji dokonanej w tym zakresie stron trzecich, którym dane osobowe są przekazywane,
– sprzeciwić się uzyskaniu wyniku na niekorzyść danej osoby poprzez analizę przetwarzanych danych wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów,
– w przypadku szkody spowodowanej niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, do żądania naprawienia szkody.
praw.
Zgodnie z ustępem 1 artykułu 13 ustawy KVK, użytkownik może złożyć wniosek o skorzystanie z wyżej wymienionych praw do naszej firmy na piśmie lub w inny sposób określony przez Radę Ochrony Danych Osobowych.
W tym kontekście poniżej wyjaśniono kanały i procedury składania pisemnych wniosków do Spółki w ramach art. 11 ustawy KVK.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, można przesłać wniosek zawierający informacje identyfikujące tożsamość oraz wyjaśnienia dotyczące prawa, z którego użytkownik chce skorzystać spośród praw określonych w art. 11 ustawy KVK, na adres e-mail opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Użytkownik może skorzystać z wyżej wymienionych praw zgodnie z ustawą KVK i odpowiednimi obowiązującymi przepisami, korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www.naturgardenhotel.com;
– składając wniosek osobiście wraz z podpisaną na mokro petycją na adres Title/Address lub wysyłając ją na ten adres za pośrednictwem notariusza,
– Można skorzystać z poleconej poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@naturgardenhotel.com.
Wnioski należy przesyłać na wyżej wymienione adresy z opisem „Wniosek o udzielenie informacji w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych”.
W tym kontekście wnioski, które zostaną należycie przekazane naszej Spółce, zostaną sfinalizowane najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeśli realizacja wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Spółka obciąży wnioskodawcę opłatą zgodnie z taryfą określoną przez Radę Ochrony Danych Osobowych („Rada”).
Nasza firma może zażądać informacji od odpowiedniej osoby w celu ustalenia, czy wnioskodawca jest właścicielem danych osobowych, czy nie, i może zadawać pytania odpowiedniej osobie dotyczące wniosku w celu wyjaśnienia kwestii określonych we wniosku.
Nasza firma może odrzucić wniosek wnioskodawcy, wyjaśniając przyczynę w przypadkach określonych w odpowiednich przepisach.
Zgodnie z art. 14 ustawy KVK, właściciel danych osobowych może złożyć skargę do Zarządu w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi od Spółki, a w każdym razie w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku, w przypadku gdy wniosek został odrzucony, udzielona odpowiedź jest niewystarczająca lub wniosek nie został rozpatrzony w terminie.

Kontakt